Välkommen till Sportfiskarna Jönköpingsdistriktet!
Två medaljer till Distriktet vid Pimpel-SM i Falun/Borlänge. Silver till Kathrine Ohlsson i ÄDJ och brons till Astrid Persson i ÄDV. Båda tävlandes för Aneby. GRATTIS!!
Tävlingsprogram 2015

jonklogga

 

 

 

 

KALLELSE!!!

 

 

STYRELSEN I SPORTFISKARNA JÖNKÖPINGSDISTRIKT

KALLAR TILL

ÅRSMÖTE

ONSDAGEN DEN 11/3 – 2015

I

Jönköping SFK:s Klubblokal

KL 19.00

 

UR PROGRAMMET:

SEDVANLIGA ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR, AKTUELL INFORMATION OM SPORTFISKET I FÖRBUND OCH DISTRIKT.

 

 

ÅRSMÖTET INLEDS MED INFORMATION FRÅN MATTIAS LARSSON FRÅN SPORTFISKARNA ANGÅENDE PLANER PÅ ETT GEMENSAMT FISKEKORT I JÖNKLPINGSLÄN LIKT DET SOM FINNS I GÖTEBORG.

 

SPORTFISKARNA CENTRALT FINNS PÅ PLATS OCH  HÅLLER INFORMATION SAMT SVARAR PÅ ALLA FÖREKOMMANDE FRÅGOR!

 

 

 

FIKA: KAFFE OCH FRALLA 20:-/PERSON

 

 

ANMÄL HUR MÅNGA NI KOMMER SENAST 9/3 TILL:

                                                                

MATS ARONSSON:                             070 – 605 92 89  

 

MED HOPP OM EN STOR UPPSLUTNING

VÄLKOMNA!!!

jonklogga

DAGORDNING

 

Sportfiskarnas årsmöte onsdagen den 11/3 – 2015

 

1.       Mötet öppnas

 

2.       Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet

 

3.       Fråga om mötets behöriga utlysande.

 

4.       Val av ordförande för mötet

 

5.       Val av sekreterare för mötet

 

6.       Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

 

7.       Fastställande av föredragningslista för mötet

 

8.       Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a)       Distriktsstyrelsens verksamhesberättelse för 2014

b)       Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2014

c)       Revisorernas berättelse för 2014

 

9.       Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 2014

 

10.    Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget samt fastställande av eventuell serviceavgift  till distriktet.

 

11.    Inkomna förslag och motioner

 

12.    Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen.

 

13.    Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år

 

14.    Val av övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år

 

15.    Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år

 

16.    Val av Valberedning

 

17.    Övriga Frågor

 

18.    Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

jonklogga

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE – JÖNKÖPINGSDISTRIKTET AV SPORTFISKARNA 2014

 

STYRELSEN FÖR SPORTFISKARNA INOM JÖNKÖPINGSDISTRIKTET FÅR HÄRMED AVGIVA FÖLJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014.

 

Sportfiskarna Jönköpingsdistriktets styrelse har under året haft följande sammansättning:

 

Björn Carlström                  Ordförande

Tomas Stenvall                   Ledamot – Kassör, Vice Ordförande

Mats Aronsson                   Ledamot – Sekreterare

Arne Andersson                 Ledamot

Göran Larsson                    Ledamot

Britt Bloom                        Ledamot – Vice Sekreterare

 

2014

Styrelsen i Sportfiskarna Jönköping har under året haft 2 protokollförda styrelsemöte. Utöver de protokollförda mötena har styrelsen haft kontinuerlig kontakt via mejl och telefon. Det har avhållits årsmöte för 2013 och ett tävlingsmöte med klubbarna i distriktet.

Styrelsens arbete under året har uteslutande ägnats åt planering och stöd för lokala arrangörer vid genomförande av tävlingsarrangemang och ungdomsaktiviteter.

 

Ekonomi

Jönköpingsdistriktets ekonomi är fortsatt god, verksamhetsresultatet 2014 blev

-7496,98 kronor och vi har 77735,66 kronor i kassan när det nya året inleds

Det negativa resultatet är i stort beroende på att anmälningsavgifter till SM i pimpel inbetalts före årsskiftet 2013/2014 och utbetalts under 2014.

 

Verksamhet

Distriktets tävlingskommitté har under året haft följande sammansättning:

Distriktstävlingsledare: Mats Aronsson

Disciplinledare:

Pimpel: Pelle Ernsth, Trad. Mete: Göran Larsson, Int. Mete: Björn Carlström,

Havsfiske: Vakant och Kustfiske: Vakant.

 

Under 2014 har Distriktsmästerskap genomförts i Pimpel, Traditionellt mete, Internationellt mete.

Ungdomsverksamheten har genomfört en Göshajk i mitten av juni.  Arrangemanget var mycket lyckat och populärt bland distriktets ungdomar.

 

Styrelsen Sportfiskarna Jönköping Januari 2015

 

 

Björn Carlström                  Tomas Stenvall                   Mats Aronsson                   


Välkommen till vår webbsida